PRACOWNIA SZTUKI

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Dokumenty do praktyk:

Praktyka zawodowa dla studentów studiów stacjonarnych pierwszego stopnia kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych rocznik 2018/2019  przygotowuje do pracy w ośrodkach kultury, muzeach i galeriach sztuki, firmach wydawniczych i reklamowych. Wymiar praktyk zawodowych  wynosi 480 godzin, praktyka zawodowa 1, sem. 2 - poznawanie celów i zasad funkcjonowania instytucji kultury,zapoznanie z dokumentacją i organizacją pracy  80 godzin - 3 tygodnie, praktyka zawodowa 2, sem. 2 - udokumentowane zaangażowanie w projekty i działania placówek kultury, muzeów, galerii - 80 godzin - 2 tygodnie, praktyka zawodowa 3, sem. 3 - udział w realizacji indywidulanych lub zespołowych projektów uwzględnionych w harmonogramie firmy - 80 godzin - 3 tygodnie, praktyka zawodowa 4, sem. 4 - autorskie realizacje projektów - 80 godzin - 3 tygodnie, praktyka zawodowa 5, sem.4 - udział  w realizacjach projektów wydawniczych (różne formy druku użytkowego) z wykorzystaniem wiedzy i umiejętności z zakresu typografii i grafiki edytorskiej - 160 godzin 4 tygodnie. Cele praktyki zawodowej Program praktyki zorientowany jest na obserwację, poznanie specyfiki i uczestnictwo w różnych formach działalności specjalistycznej ośrodków kultury, muzeów i galerii sztuki, firm wydawniczych i reklamowych.

 

Podczas odbywanej  praktyki student prowadzi dokumentację obejmującą:

 1. Arkusz praktyki (arkusz praktyki zawodowej w wymiarze 160 godzin w 2 semestrze, 160 godzin w 3 semestrze, 160 godzin w 4 semestrze), w którym zamieszcza, potwierdzone podpisem opiekuna, tematy i formy prowadzonych działań oraz liczbę godzin przeznaczonych na ich realizację;
 2. Dziennik praktyk zawierający:
  • krótką charakterystykę wybranej instytucji,
  • dokumentacje wykonanych samodzielnie projektów, scenariuszy zrealizowanych przedsięwzięć plastycznych lub organizacyjnych, zatwierdzonych i ocenionych przez opiekuna praktyki,
  • merytoryczne sprawozdanie z przebiegu praktyki  z uwzględnieniem wymogów zawartych w Regulaminie praktyk zawodowych;

Dziennik i arkusz praktyki zatwierdza opiekun praktyki w danej instytucji. Potwierdza realizację wytycznych zawartych w Regulaminie praktyki zawodowej, zamieszczonych przez studenta w dzienniku praktyk oraz tematy prowadzonych projektów i działań wraz z liczbą godzin przeznaczonych na ich realizację, zawartych w arkuszu praktyki zawodowej;

Praktyka zawodowa dla studentów studiów stacjonarnych pierwszego stopnia kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych rocznik 2019/2020

240 godzin w 1 semestrze,
praktyka ciągła 1 - 120 godzin, 6 tyg. x 4 godz. (grudzień- luty)
Rzeźba - koordynacja prac manualnych i projektowania trójwymiarowego jako poszerzenie potencjału ekspresji plastycznej
praktyka ciągła 2 – 120 godzin, 6 tyg. x 4 godz. (październik-listopad)
Malarstwo - koordynacja prac manualnych i projektowania na płaszczyźnie z wykorzystaniem koloru jako głównego środka wyrazu w poszerzaniu potencjału ekspresji plastycznej.
160 godzin w 2 semestrze,
praktyka ciągła 3 – 80 godzin, 20 dni x 4 godz.   (maj-czerwiec) 
Rysunek – poszerzenie umiejętności rysunkowych w korelacji z perspektywą linearną zbieżną. 
praktyka ciągła 4 – 80 godzin, 20 dni x 4 godz. (marzec- kwiecień)
Grafika – wykorzystanie technik druku wypukłego.
160 godzin w 3 semestrze,
praktyka ciągła 5 – 80 godzin, 20 dni x 4 godz. (październik-listopad)
Fotografia – utrwalenie podstawowych elementów techniki zdjęciowej takich jak: ostrość obrazu, głębia ostrości, ruch i dynamika, kadr i kompozycja, dystans i kąt widzenia, dobór materiałów do wyznaczonych zadań.
praktyka ciągła 6 – 80 godzin, 20 dni x 4 godz. (grudzień- luty)
Typografia - utrwala dotychczasową wiedzę i umiejętności w tworzeniu funkcjonalnego komunikatu.
350 godzin w 4 semestrze
praktyka ciągła 7 – 80 godzin, 20 dni x 4 godz. (marzec- kwiecień)
Fotografia  - umiejętności twórczego i świadomego wykorzystywania technik fotograficznych do realizacji projektów autorskich.
praktyka śródroczna  – plener interdyscyplinarny
– 30 godzin, 10 dni x 3 godz.(czerwiec)
Celem pleneru interdyscyplinarnego jest rozwój kreatywności i metaforycznego myślenia, poszukiwanie indywidualnego języka twórczego, przy wykorzystaniu różnorodności środków wyrazu i metod. Zajęcia w plenerze są niezbędnym uzupełnieniem procesu kształcenia.
praktyka ciągła 8 – 240 godzin, 6 tyg. x 8 godz. (lipiec-październik)
Wykonywanie czynności wyodrębnionych w ramach podziału pracy z wykorzystaniem nabytego przygotowania teoretycznego i praktycznego. Realizacje praktyczne uzależnione są od wyboru miejsca praktyki i określane na podstawie porozumienia z instytucją przyjmującą na praktykę. Program realizacji praktyki powinien być zawarty w dokumentacji prowadzonej przez studenta uczestniczącego w praktyce.
50 godzin w 5 semestrze
praktyka ciągła 9 – 50 godzin, 9 dni x 6 godz. (styczeń)
Grafika użytkowa - wykonanie materiałów reklamowych (ulotek, wizytówek, lub szyldów)


Arkusz praktyki zawodowej

Miejsca praktyk

Ocena praktyki 1 EA 2018/2019
Ocena praktyki 2 EA 2018/2019
Ocena praktyki 3 EA 2018/2019
Ocena praktyki 4 EA 2018/2019
Ocena praktyki 5 EA 2018/2019

Ocena praktyki 1 EA 2019/2020
Ocena praktyki 2 EA 2019/2020
Ocena praktyki 3 EA 2019/2020
Ocena praktyki 4 EA 2019/2020
Ocena praktyki 5 EA 2019/2020
Ocena praktyki 6 EA 2019/2020
Ocena praktyki 7 EA 2019/2020
Ocena praktyki 8 EA 2019/2020
Ocena praktyki 9 EA 2019/2020

Porozumienie - praktyka on line

Porozumienie - praktyka w formie stacjonarnej

Skierowanie na praktykę

Program praktyki zawodowej 2018/2019

Regulamin praktyki zawodowej 2018/2019

Program praktyki zawodowej 2019/2020

Regulamin praktyki zawodowej 2019/2020STATUT KOŁA NAUKOWEGO "Edu Art"
statut pdf


Zagadnienia do egzaminu dyplomowego:

Kierunek : edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
Przyznawane kwalifikacje: tytuł zawodowy – licencjat
Poziom kwalifikacji: kwalifikacje pierwszego stopnia/profil praktyczny


Student odpowiada na pytania:
1 pytanie z pisemnej pracy licencjackiej
2 pytanie z zakresu wiedzy o sztuce i  mediów plastycznych
3 pytanie wiążące się bezpośrednio ze zrealizowanym projektem plastycznym


Zagadnienia do egzaminu ustnego z zakresu wiedzy o sztuce i mediach plastycznych:

 1. elementy analizy formalnej dzieła sztuki,
 2. zakres pojęcia sztuki piękne,
 3. perspektywa w sztukach wizualnych,
 4. podstawowe style w europejskiej sztuce od starożytności do renesansu,
 5. podstawowe style w europejskiej sztuce od renesansu do początków XIX wieku,
 6. wybrane kierunki sztuki XIX i XX wieku,
 7. przykłady współczesnych realizacji artystycznych,
 8. muzea i ich kolekcje w Europie,
 9. zagadnienia kompozycji plastycznej,
 10. wiedza z zakresu teorii barw i teorii widzenia,
 11. historia dyscyplin artystycznych,
 12. zastosowanie wybranych mediów plastycznych w projektowaniu przestrzennym,
 13. techniki graficzne i ich rola w sztuce,
 14. grafika warsztatowa a grafika użytkowa (cele, podobieństwa i różnice, tło historyczne),
 15. typografia i projektowanie publikacji,
 16. zagadnienia technologiczne dyscyplin artystycznych,
 17. warsztat  i odpowiednie narzędzia - dostosowanie do tematu i projektu,
 18. źródła inspiracji współczesnych realizacji plastycznych,
 19. zasady ekspozycji i prezentacji dzieł sztuki,
 20. komunikat wizualny – forma i znaczenie w kulturze XX i XXI wieku,